Articles

« Back to Result | List

งานบรรยาย สาธารณชนและการออกแบบ (28 กันยายน 2555)

การบรรยาย “สาธารณชนและการออกแบบ”
Lecture: “The Public and Design”


เวลา 28 กันยายน 2555 | 18:30-20:30 น.
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

วิทยากร บุมเปอิ โยริฟูจิ (Bunpei Yorifuji)

TCDC ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Plus Arts นำเสนอการบรรยาย ‘สาธารณชนและการออกแบบ’ โดย บุมเปอิ โยริฟูจิ นักวาดภาพประกอบประจำโครงการ Jishin Itsumo ซึ่งมุ่งเผยแพร่ความรู้และทักษะในการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติให้กับเด็กและ คนทั่วไปซึ่งปรกติแล้วอาจไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ โดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การออกแบบและศิลปะ

บุมเปอิ โยริฟูจิ คือผู้กำกับศิลป์ ผู้ก่อตั้ง และเจ้าของบริษัทบุมเปอิ กินซะ เจ้าของแคมเปญโฆษณาเด่นมากมายในประเทศญี่ปุ่น ในการบรรยายครั้งนี้ บุมเปอิจะเผยแนวทางการออกแบบที่สามารถทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย และประโยชน์ของการออกแบบดังกล่าว ตลอดจนแนะนำผลงานการออกแบบของเขาที่นำมาแสดงในนิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง” และโครงการต่างๆ ที่เขาทำขึ้นเพื่อสาธารณชน

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้: ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง” ซึ่ง TCDC จัดร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Plus Arts องค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tcdc.or.th/calendar/detail.php?ID=8376

ดูวิดีโอ คลิก



« Back to Result

  • Published Date: 2013-02-25
  • Resource: video.tcdc.or.th