Articles

« Back to Result | List

งานเสวนา ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั่นบำบัด (2 เมษายน 2550)

งานเสวนา ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั่นบำบัด

วันที่ 2 เมษายน 2550


เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงเชี่ยวชาญงานช่างและศิลปะไทยหลายแขนง จนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษวันนริศ ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2550 อันเป็นวันครบ 12 รอบ วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ดูวิดีโอ คลิก
Tags: film, animation

« Back to Result

  • Published Date: 2012-05-29
  • Resource: video.tcdc.or.th