Articles

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Decoding the Customer’s DNA โดย Sansiri DSD

เรื่อง : อาศิรา พนาราม

sansiri-dsd-03.jpg

Sansiri DSD (Design Solution Department) คือแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ของแบรนด์แสนสิริ มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า 2-3 ปี และเมื่อจังหวะพร้อมก็จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตลาด ในเวิร์กช็อปนี้ Sansiri DSD ได้นำเสนอกระบวนการ “ถอดรหัสเทรนด์ที่อยู่อาศัย” อันจะนำไปสู่แนวทางการออกแบบที่ตอบโจทย์ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ถอดรหัสผู้บริโภคด้วย Mind Mapping
เริ่มต้นด้วยการพาเยี่ยมชมโครงการ “เศรษฐศิริ วัชรพล” ทีมงาน Sansiri DSD เผยถึงกระบวนการคิดโครงการจากบริบทแวดล้อม (Context) อันได้แก่ ทำเล (Site) เศรษฐกิจ (Economics) ลูกค้า (Clients) คู่แข่ง (Competitors) และกระแส (Trends) ก่อนจะนำเข้าสู่โจทย์การออกแบบ “ที่อยู่อาศัย” ซึ่งอ้างอิงจากเทรนด์ผู้บริโภคหลัก 4 เทรนด์ในตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ได้แก่
1. DINKs (Double Income No Kids) คู่ชีวิตที่ไม่คิดมีลูก แต่มีรายได้ทั้ง 2 คน 
2. Single Living คนโสด ไม่ง้อชีวิตคู่ มีกำลังพึ่งพาตนเองได้
3. Woman Empower ผู้หญิงมีอำนาจ ไม่ว่าจะโสดหรือไม่ เธอคือผู้มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อสังคม
4. Aging Population กลุ่มผู้สูงอายุ เพิ่งเกษียณ มีเงิน ไม่มีภาระ มีความรู้ รักสุขภาพ ยินดีจับจ่าย
จากนั้นผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้แบ่งกลุ่มและเลือกเทรนด์ผู้บริโภคข้างต้นมาใช้ในกระบวนการออกแบบ โดยเริ่มต้นจากการทำ Mind Mapping เพื่อให้เห็นภาพรวมความต้องการและแรงบันดาลใจของผู้บริโภคเหล่านี้ 

sansiri (1).jpg

เพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบ
ในวันต่อมา หัวหน้าทีม Sansiri DSD ได้ให้เครื่องมือในการออกแบบเพิ่มเติมกับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดด้านการใช้งาน ความงาม และความแตกต่างเพื่อสร้างมูลค่า โดยทีมงานระบุว่าการวัดผลคุณค่าของงานออกแบบในครั้งนี้จะใช้เกณฑ์ 5 ข้อ ได้แก่ 1) อัตลักษณ์  2) การแก้ปัญหา  3) ภาพลักษณ์  4) ความต้องการในตลาด และ 5) ราคา (ที่ลูกค้าจ่ายไหว) ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องถูกนำมาคิดวิเคราะห์ในกระบวนการออกแบบด้วย

ผลงานในเวิร์กช็อป
ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดีทุกกลุ่ม แต่ที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่ออกแบบให้กับ DINKs ซึ่งได้เลือกใช้แนวคิด “Work & Play” มาเป็นแรงบันดาลใจ (สำหรับคู่ชีวิตที่ไม่ยึดติด ทำงานหนัก นิยมท่องเที่ยว ชอบเปลี่ยนบรรยากาศ) แนวคิดดังกล่าวได้นำไปสู่การออกแบบห้องชุดแบบ Modular ที่สามารถ “ย้ายทั้งห้อง” ไปไว้ในโลเคชั่นอื่นของโครงการได้ นอกจากนั้นยังมีสไตล์ที่ทันสมัย เน้นความโปร่งและวัสดุกระจกเพื่อให้มองเห็นคู่รักของตนได้
เทรนด์ผู้บริโภคทั้งสี่ที่ Sansiri DSD ได้นำมาเป็นโจทย์ในการออกแบบครั้งนี้เกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยเป็นเวลานานถึงหนึ่งปีเต็ม ซึ่งทางแสนสิริก็ยินดีนำข้อมูลมาแบ่งปันให้กับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเพื่อว่าทุกคนจะได้สัมผัสกับบริบทการทำงานที่ใกล้เคียงกับโลกความจริงมากที่สุด

sansiri (2).JPG

Decoding the Customer’s DNA by Sansiri DSD
Writer: Asira Panaram

Sansiri DSD (Design Solution Department) is a research and development department for real estate product of Sansiri brand. It is responsible for researching and designing product in advance for 2-3 years and when the time is ready, the product will be adapted for use to suit with the current market. In this workshop, Sansiri DSD lectured about the process of "Decoding the trend of residences" that will lead to design solutions that are relevant either in the present or future.

Decoding the Customer’s DNA with Mind Mapping
Start with visiting the project ‘Sethsiri Watcharapol’, the team of Sansiri DSD shared the thinking process for the company’s project based from Context, Site, Economics, Clients, Competitors and Trends. Then, it was the time for ‘residences’ design referred to the 4 consumer trend in the high purchasing market, as follows:
1. DINKs (Double Income No Kids) – The spouse who has earned income both, but do not want to have kids. 
2. Single Living – Single person who does not depend on having couple and is self-sufficient. 
3. Woman Empower – Women have power, whether they are single or married. They play important role and have influence on the society. 
4. Aging Population – Elderly people who just retired and have purchasing power, knowledgeable and well spending.

sansiri-dsd-04.jpg

Then, the workshop participants were divided into groups for working on design process with the above consumer’s trends. They started with making ‘Mind Mapping’ to see the overall image of the need and inspiration of these consumers.

Value added by design
On the next day, the head of Sansiri DSD team gave more design tool to the workshop participants to develop design concept in the area of function, aesthetic and difference, in order to create value to the products. Sansiri DSD team advised that the value measurement of this design using 5 criterions consists of 1) identity 2) problem-solving 3) image 4) demand of the market and 5) price (affordable). All of these criterions were considered into the design process as well.

Result works from the workshop
The result works from each group come out well, especially the group designed for ‘DINKs’ that got inspired by the concept of ‘Work & Play’ (for a spouse who are flexible, work-harder, love travelling, want to change atmosphere). This concept led to the design of Modular units that we can ‘relocate the whole unit’ into other locations of the housing project. Besides, its style is modern and focusing on airy space and transparent glass material for the sight of their lovers.

The four consumer trends presented in this workshop are a result of a whole year research that Sansiri team were pleased to share with all workshop participants to make sure everyone would get the working experience as close to the reality world as possible.« Back to Result

  • Published Date: 2013-08-07
  • Resource: www.tcdcconnect.com