Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Crafts Innovation โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT)

เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์

page.jpg

ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจสินค้าศิลปหัตถกรรม การจะสร้างเอกลักษณ์ความแตกต่างให้ยั่งยืน (และจับใจผู้บริโภคได้ยาวนาน) จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แน่นอนได้ เวิร์กช็อป “Crafts Innovation” ครั้งนี้ต้องการที่จะสร้างความตระหนักต่อคุณค่าของ “ศิลปะและภูมิปัญญาไทย” ในฐานะปัจจัยที่จะสร้างความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการไทยได้ 

คุณค่าเดิม เติมเสน่ห์ 
คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตศิลป์ (Craft Innovation Center) ได้นิยาม “นวัตศิลป์” ว่าหมายถึง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการออกแบบ ที่หลอมรวมกันจนเกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าใหม่ โดยตัวอย่างการนำแนวคิด “นวัตศิลป์” ไปใช้กับธุรกิจนั้น ได้ถูกถ่ายทอดผ่านตัวอย่างธุรกิจไทยหลากหลายสาขา ซึ่งได้แก่ 
- พรมทอมือ “Rapeeleela” โดยคุณระพี ลีละสิริ ที่เน้นการทดลองเทคนิคใหม่และผสมผสานแนวคิดเรื่องวิถีชีวิตและธรรมชาติตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ
- เครื่องประดับถมเงิน “Proud Line” โดยคุณชาญเกียรติ มหันตคุณ นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มองเห็นคุณค่าของศิลปะ “การถมเงินแบบไทยโบราณ” และได้ผสานแนวคิดการออกแบบเข้ากับความเข้าใจในตลาดบริโภคร่วมสมัย 
- ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า “บุษบา” โดยคุณบุศรา ทั่วสุภาพ อดีตนักออกแบบที่หันมาเอาดีกับธุรกิจผลิตภัณฑ์จาก “ผ้าขาวม้า” ผลงานของเธอมีจุดเด่นที่การประยุกต์วิถีชีวิตแบบไทยๆ เข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องไล่ตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ในเวิร์กช็อปครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนมีโอกาสเปิดประสบการณ์ด้านศิลปหัตถกรรมไทยผ่านการเขียน “ศิลปะลายรดน้ำ” กับอาจารย์ธานินทร์ ชื่นใจ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้คุณค่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ผ่านกระบวนการคิดและการผสมผสานเทคนิคใหม่ที่ตอบโจทย์สังคมร่วมสมัยได้อย่างลงตัว กระบวนการดั้งเดิมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการพัฒนา “ทรัพยากรมนุษย์” ให้รู้จักประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสวงหาวิธีที่จะอนุรักษ์คุณค่าแห่งศิลปาชีพ และพัฒนาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้ดีขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพ รูปแบบและบรรจุภัณฑ์อีก

DSC_1726.jpg

Crafts Innovation by the SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (SACICT)
Writer: Patcharin Pattanabunpaiboon

In a midst of a strong competition of Arts and Crafts business these days, in order to create sustainable and unique identity (and captivate customers for long time), we need to combine traditional wisdom with modern technology and ensure the quality control of product development. The workshop "Crafts Innovation" intended to raise awareness of the value of "Thai art and wisdom" as a factor to create success for Thai entrepreneurs.

Enhance the charm of traditional values
Sakkachat Sivabovorn, a consultant of Craft Innovation Center, defined the word ‘Craft Innovation’ as the convergence of culture, way of life, creativity, innovation and design that bring about new value. The samples in using concept of ‘Craft Innovation’ through a variety of business fields in Thailand are as follows:
- "Rapeeleela" Hand-woven carpets by Rapee Leelasiri which focus on experimental techniques and a combination of ways of life and nature, starting from the process of materials production.
- “Proud Line” silver nielloware jewelry by Charnkiat Mahantakun, new generation businessman who sees the value of the art of “Thai ancient silver nielloware” and integrate his design concept with the understanding of modern consumer market.
- “Busaba” Pa-Kao-Ma product by Busaba Tuasupap, a former designer who turned to start business seriously with products from Pa-Kao-Ma (Thai-style loincloth). Her works have distinguished style by applying Thai way of life with the product design, no need to follow the fast-changing trend of the world.

In this workshop, all participants got a chance to experience the work of Thai art and craft through creating ‘Thai lacquer works’ with the master, ‘Thanin Chuenjai’. This is a perfect lesson for learning the value of ‘local wisdom’ through thinking processes and integrating of new techniques and contemporary society. This learning process not only helps developing ‘human resources’ to recognize how to apply technology with cultural heritage but it also helps seeking ways to preserve the value of handicraft and improve our local art and crafts to be better in terms of quality, style and packing.


« Back to Result

 • Published Date: 2013-08-05
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป