Creative Knowledge

« Back to Result | List

Service Design Project

Service Design Workshop งานบริการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สิ่งที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มองหาจาก Service Design Workshop คือกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนางานบริการมากกว่าความคาดหวังให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

“โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” นำแนวคิดของ Service Design มาเป็น เครื่องมือในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ จากการทำ Service Design เวิร์กช็อปเข้มข้นร่วมกับ TCDC สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบบริการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และเรียนรู้เครื่องมือของการออกแบบบริการและวิธีการใช้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบริการระดับโลก

บทความ: คืนความสุขให้คนไข้ด้วย Service Design : ย่างก้าวต่อไปของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์Service Design Workshop กับการพัฒนาท่องเที่ยวเมืองน่านเมืองน่าน เป็นเมืองที่มีเสน่ห์และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ยังขาดอะไรบางอย่าง ที่ทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้

“องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (DASTA)” นำแนวคิดของ Service Design มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จากการทำ Service Design เวิร์กช็อปเข้มข้นร่วมกับ TCDC สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบบริการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และเรียนรู้เครื่องมือของการออกแบบบริการและวิธีการใช้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบริการระดับโลก

บทความ: Service Design Force – สร้างพลังใหม่ให้กับการท่องเที่ยวเมืองน่านService Design: รถไฟไทย สถานีหัวลำโพงการให้บริการขั้นพื้นฐานของ “รถไฟ” จำเป็นอย่างมากที่จะต้องได้รับการปรับปรุงให้ถึงระดับมาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มคนที่จะหันมาเป็นผู้โดยสารในอนาคตนั้นพึงพอใจเสียก่อน

โครงการพัฒนาแนวคิดด้าน Service Design สำหรับรถไฟไทย (Thailand Railway Service Design Project) ศึกษาแนวทางการใช้บริการรถไฟของผู้ใช้บริการ ณ สถานีหัวลำโพง (Hualumphong Station) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟให้มีความเชื่อมโยงกับการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นำไปสู่การเตรียมองค์ความรู้และเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางอื่นๆ ต่อไป

« Back to Result

  • Published Date: 2015-03-31
  • Resource: www.tcdc.co.th