Creative Knowledge

« Back to Result | List

"เครื่องหมายรับรองมาตราฐาน" ประโยชน์ของผู้ผลิต ความมั่นใจของผู้บริโภค [เนื้อหาจาก เทศกาลปล่อยแสง 12 : พริก... พลิกธุรกิจเงินล้าน]

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์  
เรียบรียง : นันท์นรี พานิชกุล

mark.JPG

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานไม่ได้มีไว้แปะประกอบบรรจุภัณฑ์ลอยๆ หรือพิมพ์มาติดบริเวณร้านค้าให้ดูน่าเกรงขาม หากจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องการปรับตัวพัฒนาคุณภาพของอาหาร และผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นตลาดภายในหรือต่างประเทศ การันตีได้ด้วยเครื่องหมายรับรองจากหลายสถาบัน

เมื่อมองจากฝั่งผู้ประกอบการ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพประเภทต่างๆ สร้างความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ และชิงความได้เปรียบทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหากลองหันมามองจากมุมของผู้บริโภค เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ก็ยังสร้างความมั่นใจในการเลือกบริโภคอาหารหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ได้ช่วยเพิ่มคุณค่าทางด้านจิตใจเมื่ออาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับการรับรองจากองค์กรเพื่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ว่ามีคุณภาพได้มารฐานตามที่กำหนดมีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา ปัจจุบัน สมอ. รับรองรับรองเครื่องหมายไว้ 3 ประเภทคือ

1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองด้วยความสมัครใจเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน

2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิตต้องทำตามมาตรฐาน และต้องแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

3. เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นเครื่องหมายที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนเพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล

 

q_mark_green.jpg

เครื่องหมายมาตรฐาน Q
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับฟาร์มหรือแหล่งปลูกที่ดำเนินการตาม GAP (Good Agriculture Practices  หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม)  มีมาตรฐาน COC (Code of Conduct หรือข้อกำหนดที่เกียวข้องกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม)  และ ระบบประกันคุณภาพ GMP (Good Manufacturing Practice หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร)


download.jpg 

เครื่องหมายอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) เป็นองค์กรที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง) โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย โดยหากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เครื่องหมายอาหารและยาจะรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีภาชนะปิดบรรจุสนิท

iso_logo.gif 

เครื่องหมายมาตรฐานไอเอสโอ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(International for Standardization) เป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม ในด้านระบบบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อม


image007.jpg 

เครื่องหมายมาตราฐานอาหารฮาลาล
สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ให้การรับรอง
มาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งชาติ หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพตามศาสนบัญญัติ เพื่อการรับประกันให้ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้อย่างสนิทใจ


ot-logo.jpg 

สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กรที่ให้การรับรองเครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการผลิตทางการเกษตรที่คำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตจากสารอินทรีย์ เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม

 

foodsafety(1).jpg

สุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัย (Safe Food Good Health)
กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรที่ให้การรับรองเครื่องหมายสุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัย โดยเป็นสัญลักษณ์ให้กับร้านค้า แผงจำหน่ายอาหารสด ตลาดสด และซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อรับรองคุณภาพอาหาร ได้แก่ อาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุงจำหน่าย พร้อมตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นอันตรายกับสุขภาพ เช่น บอร์แรกซ์ สารพิษตกค้างจากสารเคมี สารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง เป็นต้น


[เนื้อหาบางส่วนจาก เทศกาลปล่อยแสง 12 : พริก... พลิกธุรกิจเงินล้าน]
ติดตามเรื่องราวความเผ็ดเต็มรูปแบบได้ใน เทศกาลปล่อยแสง 12 : พริก.. พลิกธุรกิจเงินล้าน
25 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2557 | 10.30 - 21.00 ที่ห้องนิทรรศการ 2  TCDC  

PS12_980x250.jpg


« Back to Result

  • Published Date: 2014-07-07
  • Resource: www.tcdcconnect.com