Creative Knowledge

« Back to Result | List

ชื่อและโครงสร้างของธุรกิจ: ชื่อนั้นสำคัญไฉน-ชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

เรื่อง: อ.พีระวิชช์ โตวิริยะเวช (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) / ภาพประกอบ: ชวนพิศ สุวรรณภานุ

bussiness_name576px.jpg

โดยทั่วไป
ชื่อธุรกิจจริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อที่วิเศษวิโสอย่างที่หลายคนเข้าใจ เหตุที่หลายคนเข้าใจเช่นนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดระหว่างความหมายของคำว่า ชื่อธุรกิจ (Business Name) กับตราสินค้าหรือแบรนด์ (Brand) ชื่อธุรกิจนั้น เป็นชื่อที่ใช้เรียกธุรกิจ และอาจเป็นชื่อที่ใช้เรียกแทนสินค้าหรือบริการด้วยก็ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งจำหน่ายน้ำมัน โดยใช้แบรนด์ตรงกับชื่อธุรกิจ ส่วนแบรนด์นั้นเป็นชื่อที่ใช้เรียกแทนสินค้าหรือบริการของเรา ดังนั้น ธุรกิจเดียวอาจเป็นเจ้าของแบรนด์หลายแบรนด์ก็ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัท ไทยน้ำทิพย์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มที่รู้จักกันดีคือ โค้ก แฟนต้าและสไปรท์เป็นต้น จากตัวอย่างที่กล่าวมา หวังว่าผู้อ่านจะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างชื่อธุรกิจกับตราสินค้าหรือแบรนด์
ลูกค้าจดจำสิ่งที่เราสามารถให้บริการเขาได้อยู่เสมอ หากชื่อธุรกิจนั้นไม่ทำหน้าที่ดังกล่าว เราก็ต้องมาเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการหาวิธีหรือสิ่งอื่นมาทำหน้าที่นั้นแทน แต่ในบางกรณี ผู้ประกอบการมีเจตนาให้ชื่อธุรกิจนั้นมีความเป็นปริศนา เพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็บต์ของสินค้าหรือบริการที่จะนำเสนอ ในกรณีเช่นนี้ เราจะเห็นว่าชื่อนั้นแม้จะไม่บ่งบอกถึงบริการเท่าไรหนัก แต่มันก็ยังทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ โดยสื่อให้เห็นถึงรูปแบบของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าจะรู้สึกได้ว่า "เป็นอะไรที่แหวกแนว"

ชื่อธุรกิจควรทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมหรือสินค้าบริการหลักของธุรกิจ

ข้อเสียของการตั้งชื่อที่ไม่กระจ่างหรือแหวกแนวเกินไปเช่นนี้ คือ ผู้ประกอบการอาจต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูง เพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักและเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอ แต่ในทางกลับกัน ลูกค้าอาจเกิดความประทับใจและมองเราว่าเหนือกว่าคู่แข่งอย่างสิ้นเชิงทันที

ความสำคัญของชื่อธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategy) ว่าจะใช้ชื่อธุรกิจนั้นทำหน้าที่ใดบ้าง ชื่อธุรกิจสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ หากเราไม่ต้องการใช้ชื่อนั้นควบเป็นแบรนด์ด้วย เพราะผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องรู้จักชื่อของธุรกิจเรา แต่สิ่งสำคัญ คือ เขาต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรา ในกรณีนี้แบรนด์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ของเราได้

การตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคลสามารถทำได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเข้าที่หน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (http://www.dbd.go.th) หรือยื่นแบบจองชื่อต่อนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ต่างจังหวัดยื่นแบบจองชื่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทั่วประเทศ) การจองชื่อสามารถจองไว้ได้ไม่เกิน 3 ชื่อ โดยชื่อที่จอง จะต้องได้รับการอนุมัติจากนายทะเบียนก่อนที่จะนำชื่อธุรกิจนั้นไปทำการจดทะเบียน รายละเอียดของหลักเกณฑ์ในการจองชื่อนิติบุคคลนั้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรืออ่านจากหน้าเว็บไซต์ของกรมที่ http://www.dbd.go.th/thai/register/to_suggest.phtml

ในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจเป็นแบบบุคคลธรรมดาก็สามารถทำได้สองรูปแบบ คือ
1) เจ้าของคนเดียวกับ
2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ

หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อนั้นไม่ยุ่งยากแบบนิติบุคคล ชื่อธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม สำหรับการจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดานั้น เหมาะกับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ และยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจจะมั่นคงแค่ไหน กรณีนี้การยกเลิกกิจการจะทำได้ง่ายกว่า และภาระเรื่องภาษีนั้นก็มีน้อยกว่าธุรกิจแบบนิติบุคคลด้วย และหากต้องการเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลก็กระทำได้ไม่ยาก

ส่วนธุรกิจแบบนิติบุคคลย่อมดูมีความน่าเชื่อถือกว่า แน่นอนแต่ก็มีขั้นตอนมากมายในการยกเลิกกิจการและแถมยังต้องยื่นแบบฟอร์มภาษีแก่สรรพากรปีละสองรอบ เมื่อตัดสินใจเลือกรูปแบบโครงสร้างของธุรกิจและตั้งชื่อธุรกิจได้แล้ว สิ่งที่ควรทำต่อไปคือ การไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามกฎหมายราชอาณาจักรไทย ผู้ประกอบธุรกิจเกือบทุกประเภทต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ ยกเว้นการค้าเร่ การค้าแผงลอย ที่ได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนพาณิชย์


« Back to Result

  • Published Date: 2008-08-20
  • Resource: www.tcdcconnect.com