Creative Knowledge

« Back to Result | List

ทำธุรกิจทั้งทีควรมี Business Plan

เรื่อง: อ.พีระวิชช์ โตวิริยะเวช (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ภาพประกอบ: ชวนพิศ สุวรรณภานุ

businessplan_aw.jpg

ก่อนจะเริ่มประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการควรวางแผนและจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อป้องกันความล้มเหลว ที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในเชิงกลยุทธ์หรือไอเดียทางธุรกิจที่เราเองคิดว่า มันเป็นไอเดียที่เริ่ดหรูบ่อยครั้งที่สาเหตุของการประกอบธุรกิจล้มเหลวนั้น มาจากสาเหตุที่สามารถหลีกเหลี่ยงได้ หากมีการวางแผนที่รัดกุมไว้ก่อนหน้านี้ การมีแผนธุรกิจเปรียบเสมือนการมีแผนที่ให้เราใช้ในการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปสู่เป้าหมายของธุรกิจที่เราตั้งไว้ กรณีที่เราเกิดไม่แน่ใจว่าเราจะไปทางไหน เราก็สามารถนำเอาแผนที่นั้นมาดูได้ว่าเราเดินมาผิดทางหรือว่าเราควรจะไปทางไหนต่อ บางท่านอาจไม่เห็นด้วยว่า

ทำไมจะต้องมีแผนธุรกิจ เพราะตนมีความรู้และความชำนาญในการประกอบธุรกิจประเภทนั้นเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แม้ว่า เราจะมีความรู้และความชำนาญในการประกอบธุรกิจประเภทนั้นอยู่แล้ว การจัดทำแผนธุรกิจไว้จะเป็นการป้องกันไม่ให้เราหลงทางได้ มีหลายธุรกิจที่ทำไปทำมาแล้ว ปรากฏว่าสิ่งที่ตนทำนั้นไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจของตนก้าวไปข้างหน้า แต่กลับอยู่กับที่หรือแย่ไปกว่าเดิมอีกด้วย ผู้ที่ชำนาญเส้นทางก็ยังควรที่ต้องมีแผนที่เอาไว้ เผื่อมีเหตุการณ์บางอย่างที่อาจทำให้เราไม่สามารถเดินไปตามทางที่เราคุ้นเคยได้ เมื่อนั้นเราจำเป็นต้องหาหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้

การวางแผนและจัดทำแผนธุรกิจนั้น ควรเป็นมากกว่าการทบทวนความคิดของเราว่า สมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจมากน้อยเพียงใด แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ (Comprehensive Business Plan) เพราะแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์นั้น ต้องมีเนื้อหาและรายละเอียดที่มักต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น การจัดทำแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กๆ อาจมีข้อจำกัดทางต้นทุนได้ อย่างไรก็ตาม แผนธุรกิจนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภท โดยทั่วไป แผนธุรกิจจะต้องระบุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเรา ข้อมูลคู่แข่งที่สำคัญและแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจ ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจนั้นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจ รายละเอียดและเนื้อหาของแผนธุรกิจนั้น ผู้ที่สนใจสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือตามร้านขายหนังสือเพื่อการศึกษาทั่วไป หรืออาจหาอ่านได้จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ อาทิเช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย: SME BANK (http://www.smebank.co.th) หรือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (http://www.sme.go.th/)

หากท่านไม่มีเวลาพอที่จะจัดทำแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ ท่านสามารถที่จะทำแผนธุรกิจอย่างย่อ (Mini Business Plan) ไว้เป็นต้นแบบ ในอนาคตหากธุรกิจเจริญรุ่งเรื่องและต้องการหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกมาเพิ่มเพื่อขยายกิจการ ท่านก็สามารถนำแผนธุรกิจอย่างย่อที่ทำไว้มาปรับปรุงและเพิ่มเติมได้เสมอ แผนธุรกิจอย่างย่อนี้ควรมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อและโครงสร้างของธุรกิจ
๒. สินค้าหรือบริการหลักที่จะนำเสนอและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
๓. การสรรหาวัตถุดิบหรือสินค้า
๔. ขั้นตอนและกำลังในการผลิต (ในกรณีที่ทำการผลิตเอง)
๕. ราคา วิธีการและช่องทางการจำหน่าย
๖. ประมาณการของปริมาณการขายที่คาดการณ์ไว้ (Sales Projection)
๗. จำนวนพนักงาน หน้าที่การรับผิดชอบ และอัตราค่าแรงของแต่ละตำแหน่ง
๘. สถานที่ร้านค้าและสำนักงาน
๙. การประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (ควรทำอย่างน้อย ๖ เดือน)
๑๐. จำนวนและแหล่งที่มาของเงินทุนและเงินหมุนเวียน


« Back to Result

  • Published Date: 2008-07-15
  • Resource: www.tcdcconnect.com