Creative Knowledge

« Back to Result | List

เจาะลึก DNA ธุรกิจครอบครัวไทย

เรื่อง : พลอย มัลลิกะมาส

หลากหลายแบรนด์ใหญ่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น ฟอร์ด, ไนกี้, โซนี่ หรือซัมซุง ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจสัญชาติไทยอย่าง ซีพี (เครือเจริญโภคภัณฑ์), กลุ่มเซ็นทรัล, บุญรอดบริวเวอรี่, กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น ฯลฯ กิจการเหล่านี้ล้วนเริ่มต้นมาจาก “ธุรกิจครอบครัวเล็กๆ” ที่มีเจ้าของเป็นแค่คนหนึ่งคน ก่อนที่จะเติบโตและแผ่ขยายอาณาจักรกลายเป็น “มหาบรรษัทครอบครัว” (Family Conglomerates) อย่างที่เราเห็นกัน ณ วันนี้

งานวิจัยของดร.ดนัย เทียนพุฒ เรื่อง “เจาะลึก DNA ธุรกิจครอบครัวไทย” ได้อธิบายถึง DNA Model สู่ความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวไทยที่ประกอบขึ้นจาก 4 แกนหลักๆ อันได้แก่ แกนครอบครัว, แกนความเป็นเจ้าของ, แกนธุรกิจ และแกนผู้ประกอบการ

family biz.jpg

(แผนผัง DNA ธุรกิจครอบครัวไทย)

โมเดลนี้มีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
ส่วนที่ 1 : DNA โมเดลสู่ความสำเร็จของธุรกิจครอบครัวไทยที่ถือเป็นแกนหลักของต้นแบบ (ดังภาพด้านบน)

ส่วนที่ 2 : รูปแบบธุรกิจครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ระดับย่อย คือ
2.1) ธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน (Cottage Industry) หมายถึง การผลิตขั้นเริ่มต้นที่ทำจากภายในบ้านพักอาศัย (ครัวเรือน)
2.2) ธุรกิจครอบครัวซัพพลายเออร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialized Supplier Family Business) เป็นลักษณะธุรกิจครอบครัวในแบบดั้งเดิมที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นการออกแบบ พัฒนา และผลิตโดยใช้เครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาสินค้าอุตสาหกรรมให้แก่อุตสาหกรรมอื่นๆ
2.3) ธุรกิจครอบครัวที่มีลักษณะแบบ OEM และ Partner (OEM & Partner Family Business) เป็นลักษณะธุรกิจที่พัฒนาต่อเนื่องจากข้อ 2.2 โดยเติบโตจากรูปแบบธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading Firm) เข้าสู่การเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM : Original Equipment Manufacturing) ในลักษณะหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุน
2.4) ธุรกิจครอบครัวที่เป็นบรรษัทขนาดใหญ่ (Conglomerate Family Business)

ส่วนที่ 3 : ธุรกิจครอบครัวไทยในมิติทางสังคม – วัฒนธรรม ซึ่งต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1) ความเป็นโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ประเด็นนี้จะช่วยให้ธุรกิจครอบครัวไทยในระดับท้องถิ่นก้าวเข้าสู่ความเป็นธุรกิจระดับโลกและสามารถแข่งขันในตลาดเสรี
3.2) ความใกล้ชิดกับอำนาจ (Power Distance) หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับตำแหน่งที่มีอำนาจในสังคม (และสามารถใช้อำนาจนั้น)
3.3) ระบบคุณค่าของธุรกิจครอบครัว (Family’s Value System) ซึ่งต้องให้ความสำคัญทั้งในระดับ Personal Value, Value System และ Thai Family Value System

ส่วนที่ 4 : เมทริกซ์ระยะของผู้สืบทอดธุรกิจ (The Successor’s Phase Matrix)

family biz2.jpg
  (เมทริกซ์ระยะของผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวไทย)

* อ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด, นักวิจัยและอาจารย์โครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเจ้าของรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552

เครดิตรูปภาพ:
http://www.bestzite.com/modernbusinessidea/earn.html
http://texas.inetgiant.com/fortworth/addetails/opening-a-business-need-a-free-pos-terminal-to-process-credit-cards-debit-cards-gift-cards-more/8901512
http://www.weloveshopping.com/template/cpf/detail.php?group=293756&pid=10451964
http://career.centralretail.com/jobdesc.aspx?jobcode=CDS20110027


« Back to Result

  • Published Date: 2011-12-12
  • Resource: www.tcdcconnect.com