Creative Knowledge

« Back to Result | List

กฎ กติกา มารยาท ในการว่าจ้างทำงานออกแบบ (DO & DON’T ฉบับนักออกแบบ VS ผู้ประกอบการ)

เรื่อง : วิสาข์ สอตระกูล

do-dont578px.jpg

ฝ่ายแดง - นักออกแบบ (ฝ่ายผู้รับจ้าง)
1. ควรทำงานและบริหารธุรกิจออกแบบบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม

2. ควรมีหลักเกณฑ์การทำงานที่ชัดเจน และคำนึงถึงบทบาทของตนต่ออุตสาหกรรมออกแบบในระยะยาวเสมอ

3. ควรมีความรูู้ขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง "ทรัพย์สินทางปัญญา" (Copyright) และสามารถอธิบายให้ผู้ว่าจ้างเข้าใจได้

4. ไม่ควรรับงานที่ผู้ว่าจ้างเสนอราคาให้ต่ำกว่าความเป็นจริง อันจะทำให้คุณค่าของวิชาชีพออกแบบตกต่ำ เช่น ต่ำกว่าต้นทุนการ ออกแบบ, ต่ำกว่าคุณค่าของเนื้องาน หรือไม่คุ้มกับระยะเวลาการทำงาน

5. ไม่ควรเปิดเผิยข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้า และรักษาข้อมูลสำคัญ/ข้อมูลลับเฉพาะของลูกค้าอย่างดีที่สุด

6. ไม่ควรกระทำการใดที่อาจนำไปสู่การเสียประโยชน์ของลูกค้าในอนาคต ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม

ฝ่ายน้ำเงิน - ผู้ประกอบการ (ฝ่ายผู้ว่าจ้าง)
1. ควรกำหนดกรอบ กฏิกา และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักออกแบบอย่างชัดเจน

2. ควรเตรียมความพร้อมของข้อมูลไว้ให้ครบถ้วน อาทิ วัตถุประสงค์ของงาน ลักษณะการใช้งาน ฯลฯ เพื่อสามารถนำข้อมูลนั้นไป ใช้ประกอบการคัดเลือกนักออกแบบได้

3. ควรตัดสินใจคัดเลือกนักออกแบบอย่างเป็นธรรม

4. ควรนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และไม่บิดเบือน ให้กับนักออกแบบเพื่อใช้ในการทำงาน

5. ควรทำความเข้าใจในขอบเขตความรับผิดชอบของนักออกแบบในแต่ละโครงงาน

6. ควรเคารพในกติกา ขั้นตอน และกระบวนการทำงานของนักออกแบบ

7. ควรวิจารณ์ผลงานอย่างตรงไปตรงมา บนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล ไม่ใช้รสนิยมส่วนบุคคลตัดสิน

8. ไม่ควรให้นักออกแบบเริ่มลงมือทำงาน โดยยังไม่มีข้อตกลงในขอบเขตและเงื่อนไขที่ชัดเจน

9. ไม่ควรสร้างเงื่อนไขที่ขัดขวางกระบวนการทำงานของนักออกแบบ

ภาพประกอบ: พลอย - ชวนพิศ

« Back to Result

  • Published Date: 2009-03-26
  • Resource: www.tcdcconnect.com
  • “ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมที่ไปทำผมในซาลอน แต่ทันทีที่มีผู้ชายเดินผ่านประตูเข้ามา พวกเธอก็ต้องรีบคว้าผ้ามาคลุมผมที่ยังเปียกอยู่แล้ววิ่งไปหลบในห้องข้างหลัง” 
    ">
    “ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมที่ไปทำผมในซาลอน แต่ทันทีที่มีผู้ชายเดินผ่านประตูเข้ามา พวกเธอก็ต้องรีบคว้าผ้ามาคลุมผมที่ยังเปียกอยู่แล้ววิ่งไปหลบในห้องข้างหลัง” 
  • เรียนรู้วิธีการออกแบบประสบการณ์ให้เหมาะสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มีเวลาน้อย และใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มาก กับธุรกิจตัดเย็บชุดสูทจาก “Fred&Francis” ที่เสิร์ฟบริการแปลกใหม่ แตกต่าง และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างน่าจับตามอง
  • สำรวจมุมมองนักคิด “วิชัย พูลวรลักษณ์” นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอาณาจักรไลฟ์สไตล์ W District ย่านพระโขนง กับโปรเจ็กต์ใหม่ที่จับมือร่วมกับ TCDC ในการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และบ่มเพาะไอเดียจากแนวคิดเรื่องการเข้าใจประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) อย่างจริงจัง
  • “โอชานคร” ผ้าพันคอศิลปะลายจัดจ้าน แรงบันดาลใจจากชายหาดและเทศกาลดนตรี