Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative City สุพรรณบุรี : จากไร่นาสู่เมืองมากสีสัน

เรื่อง: รัฐสยาม ศีลคุณ

supanburi.jpg

หอคอยชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่แม้แต่กรุงเทพมหานครยังไม่มี ...
พิพิธภัณฑ์รูปทรงมังกร ที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญออกแบบการจัดแสดงแสนอลังการด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ...
อุโมงค์ชมปลายาวที่สุดในประเทศ ในอควอเรียมขนาดใหญ่ที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก ...
ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย ที่จัดแสดงวิถีชีวิตชาวนาและมีการแสดงของควายแสนรู้ให้ได้ชมเพลิน ๆ ...
นี่เป็นเพียงความน่าสนใจส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้

นับแต่ไหนแต่ไรมาเมืองสุพรรณบุรีเป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของไทย เนื่องจากเป็นเมืองเกษตรกรรมแห่งที่ราบลุ่มภาคกลาง มีชัยภูมิเหมาะสมด้วยน้ำดีดินดี

สุพรรณบุรี จังหวัดที่แปลว่า “เมืองทอง” แห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมและวิถีชุมชนชาวนาภาคกลางที่เข้มแข็ง เป็นดินแดนที่ได้ฟูมฟักศิลปะวัฒนธรรม บทเพลงพื้นบ้าน วรรณคดี และเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของศิลปินนักคิดหลายท่าน อาทิ นักปราชญ์อย่างท่านพระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) นักเขียนซีไรท์ เช่นวาณิช จรุงกิจอนันต์ รวมทั้งศิลปินเพลงพื้นบ้านอย่างพ่อไสว วงษ์งาม แม่บัวผัน จันทร์ศรี ขวัญจิต ศรีประจัน และนักร้องเพลงลูกทุ่งมากมาย เช่นไวพจน์ เพชรสุพรรณ ก้าน แก้วสุพรรณ สุรพล สมบัติเจริญ พุ่มพวง ดวงจันทร์ และสายัณห์ สัญญา เป็นต้น

ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่แล้วมา จังหวัดสุพรรณบุรีคือดินแดนที่มีเพียงไร่นากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ทว่าในวันนี้ เมืองสุพรรณกลายเป็นจังหวัดที่ใครหลายคนให้ความสนใจในแง่มุมของการพัฒนา ด้วยว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย มีจุดเด่นใหม่ ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งใกล้ๆ กรุงเทพฯ

42.jpg

การพัฒนาของเมืองสุพรรณบุรีเป็นกรณีศึกษาที่โดดเด่นในเรื่องบทบาทของผู้นำของท้องถิ่น รวมถึงการให้ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ จนสามารถผลักดันให้เกิดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ และโครงการพัฒนาที่สร้างประโยชน์ในท้องถิ่นได้สำเร็จ ดังที่คุณบรรหาร ศิลปอาชา นักการเมืองเลือดสุพรรณ ได้ทำไว้ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน นับตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ตลอดจนถึงวันที่ก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

นอกเหนือจากระบบสาธารณูปการที่มีคุณภาพ เช่น น้ำไหล ไฟสว่าง หรือถนนหนทางชั้นยอด วันนี้สุพรรณบุรีมีอะไรที่พิเศษไปกว่าแค่โครงสร้างพื้นฐานมากนัก นั่นก็คือการเป็นจังหวัดที่ได้รับยกย่องว่า เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการวางผังเมืองได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ไม่รวมถึงการเป็นจังหวัดที่มีการศึกษาพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง เป็นที่ตั้งของโรงเรียนการกีฬาแห่งแรกในประเทศ (มุ่งผลิตเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬาในระดับสากล) และมีสถานพยาบาลที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอให้กับคนท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง

32.jpg

อย่างไรก็ดี แม้จะได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าเป็นเมืองสมัยใหม่ แต่อัตลักษณ์ความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมาแต่อดีตของเมืองสุพรรณนั้นไม่เคยที่จะถูกละเลย มีการตั้ง ‘ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง’ ที่ช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้นก็ยังมี สวนพืชไร้ดิน ที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศ โดยสวนพืชนี้จะทำการศึกษาทดลอง และนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่น (แปลงปลูกพืชไร้ดินที่ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในตำบลน้ำซับ จังหวัดสุพรรณบุรี)

ในปัจจุบัน “ตัวตนแห่งชุมชนเกษตรกรรม” ของเมืองสุพรรณถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น ‘พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย’ ที่จัดแสดงวิถีชีวิตของชาวนา ให้ผู้ชมได้เรียนรู้ถึงองค์ความรู้พื้นบ้าน เครื่องไม้เครื่องมือในการทำนา ไปจนถึงเรื่องพันธุ์ข้าว ฯลฯ หรือที่ถูกกล่าวขวัญถึงบ่อยๆ ก็คือ ‘หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย’ ของบริษัทเอกชน ที่เปิดตัวขึ้นในอำเภอศรีประจันต์ หมู่บ้านนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ เน้นการอนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยที่อยู่คู่กับการทำนามาแต่โบราณ มีกิจกรรมและประเพณีที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนกับควายในวัฒนธรรมไทย นอกจากนั้นยังมีการแสดงพิเศษของควายแสนรู้ให้ชมเพื่อความเพลิดเพลินอีกด้วย อีกแห่งก็คือ อุโมงค์ชมปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศที่ ‘บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ’ อุโมงค์นี้มีความยาวกว่า 8.5 เมตร จัดแสดงพันธุ์ปลาหลายชนิดที่หาดูได้ยาก

ในมุมของวัฒนธรรม สุพรรณบุรียังเป็นจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑ์คุณภาพหลายแห่ง เช่น ‘พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสุพรรณบุรี’ และล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นคือ ‘พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร’ ที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณบรรหารขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อาคารเป็นรูปทรงมังกรสูงเทียมตึกสิบชั้น ภายในจัดแสดงเรื่องราวความสัมพันธ์ไทยจีนที่แนบแน่น นำเสนอด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่ให้ทั้งความรู้และสร้างความตื่นตาตื่นใจไปพร้อม ๆ กัน

การมาเยือนสุพรรณบุรีไม่ว่าครั้งใด เรามักจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านของเมือง ทำให้ชาวเมืองและผู้ มาเยือนตระหนักได้ถึงบทบาทของนักการเมืองและผู้นำท้องถิ่น ...ว่าจริงๆ แล้วเขาสามารถช่วยพัฒนาท้องที่ของเขาได้มากเพียงไร

“…มีคนมองว่าการที่ผมทำงานปรับปรุงจังหวัดสุพรรณบุรีให้พัฒนามากขึ้นเท่าที่จะทำได้นั้น เป็นการกระทำที่มากเกินไป ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ความเจริญอันมากมายนี้เกิดจากผลการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนานของผม มิได้มาจากการทุ่มเททำในช่วงสั้น ๆ” นั่นคือคำของคุณบรรหาร ศิลปอาชา ที่เคยกล่าวไว้ถึงชีวิตและการทำงานของท่านเพื่อจังหวัดสุพรรณบุรี


« Back to Result

  • Published Date: 2009-06-26
  • Resource: www.tcdcconnect.com