Creative Knowledge

« Back to Result | List

CU 2007, Sally Bibawy, Matthias Fiegl, Lomography : Community Business

Creativities Unfold 2007 - Genius of the Place, In search of excellence from within
แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์


เวลา 13 ตุลาคม 2550
สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2, TCDC

วิทยากร Matthias Fiegl, Sally Bibawy

วิทยากรในวันนี้ จะถ่ายทอดแนวทางการแปรรูปความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้จริง โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการแปลงความฝันและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ระดับโลก

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/

ดูวิดีโอ คลิก

« Back to Result

  • Published Date: 2013-06-26
  • Resource: video.tcdc.or.th