Creative Knowledge

« Back to Result | List

CU 2006 - Erik Kessels, The Twist of Creating Innovative Concept from Vernacular Context

Creativities Unfold 2006 - Perspectives on Value Creation

เวลา 8 ตุลาคม 2549
สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

วิทยากร Erik Kessels

การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า แต่คำถามที่พบบ่อยก็คือ เราจะทำอย่างไรจึงจะประสานองค์ประกอบทั้งหมด ให้เป็นผลงานการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การชุมนุมทางความคิดในครั้งนี้ ครีเอทีฟโฆษณาและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระดับโลก จะมาให้คำแนะนำในการใช้ความคิดสร้างสรรค์บวกกับสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและทักษะเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์มูลค่า

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2006

ดูวิดีโอ คลิก

« Back to Result

  • Published Date: 2013-06-20
  • Resource: video.tcdc.or.th