Creative Knowledge

« Back to Result | List

งานเสวนา บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน (20 ธันวาคม 2555)

งานเสวนา บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน

20 ธันวาคม 2555

ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนา น้ำชายามบ่าย (Tea Talk) เรื่อง “บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน” โดย อาจารย์อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ซึ่งจะได้มุมมองอะไรแปลกๆ รวมทั้งเรื่องการกล่าวถึงความอยู่รอดของห้องสมุด ก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือกับประชาคมอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้า

ดูวิดีโอ คลิก

« Back to Result

  • Published Date: 2013-02-24
  • Resource: video.tcdc.or.th