Creative Knowledge

« Back to Result | List

เสวนา อนาคตของนักวิชาชีพด้านความรู้ (15 กุมภาพันธ์ 2550)

เสวนา อนาคตของนักวิชาชีพด้านความรู้

15 กุมภาพันธ์ 2550

เสวนาโดย ดร. โฮเซ่-มารี กริฟฟิธส์ คณบดีและศาสตราจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธ แคโรไลน่า แอต แชปเพิล ฮิลล์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดูวิดีโอ คลิก

« Back to Result

  • Published Date: 2012-03-21
  • Resource: video.tcdc.or.th