Creative Knowledge

« Back to Result | List

สัมมนา โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (26 พฤษาภาคม 2553)

งานสัมมนา โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์

เวลา 26 พฤษาภาคม 2553
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ มอบโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองทั่วไทย ซึ่งต้องการเพิ่มคุณค่า/สร้างมูลค่า และเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและบริการ เข้าร่วมโครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์”

โครงการนี้มุ่งเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs) ผ่านกระบวนการเข้าฟังบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก TCDC นักออกแบบ นักการตลาด และนักสร้างสรรค์มืออาชีพ เพื่อพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ เพิ่มพูนความรู้ และขีดความสามารถแก่ผู้ที่จะก้าวมาเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจถึงการวางแผนจัดตั้งธุรกิจหรือการขยายธุรกิจอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดและก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พร้อมทั้งสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้ในระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tcdc.or.th/calendar/detail.php?ID=8509

ดุวิดีโอ คลิก


« Back to Result

  • Published Date: 2012-03-16
  • Resource: video.tcdc.or.th