Creative Knowledge

« Back to Result | List

งานบรรยาย ทรัพย์สินทางปัญญากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (28 มกราคม 2552)

งานบรรยาย ทรัพย์สินทางปัญญากับการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 28 มกราคม 2552

เราก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 มาพร้อมๆ กับการทวีความสำคัญอย่างก้าวกระโดดของทรัพย์สินทางปัญญา จากการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของ World Economic Forum สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับที่หนึ่งเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือ “สาธารณูปโภคทางความคิด” ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการทำวิจัยและพัฒนา และการผลักดันเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง

ดูวิดีโอ คลิก

« Back to Result

  • Published Date: 2012-02-19
  • Resource: video.tcdc.or.th