บริการของ TCDC

TCDC เปรียบเสมือน "มหรสพทางปัญญา" ที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของงานออกแบบ โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจแบบสากล ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการสร้างแหล่งค้นคว้า ซึ่งไม่เพียงให้ความรู้แต่ยังให้ความบันเทิงและประสบการณ์ ที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้รอบด้าน


 

TCDC ณ อาคารไปรษณีย์กลาง

ภายใต้บริบทแห่งการสร้างสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์  TCDC  ณ  อาคารไปรษณีย์กลาง นำเสนอ 5 มิติการทำงานและงานบริการใหม่ ที่จะตอบโจทย์คุณได้อย่างเข้มข้น ชัดเจน และหลากหลายยิ่งขึ้น

Business Development

บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ผลักดันนวัตกรรมที่มีคุณค่าและยั่งยืน
นำเสนอกิจกรรมและบริการเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศ มาช่วยกันผลักดันการเริ่มต้นและการเติบโตของธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ เพื่อนำไปสู่โอกาสของนวัตกรรมที่เป็นจริงได้ทั้งในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน

Multi-disciplinary Learning

สร้างสนามการเรียนรู้และต่อยอดทักษะอย่างมืออาชีพ
สร้างสรรค์พื้นที่สำหรับการแบ่งปันองค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากการทำงานจริง การอ่าน การใช้สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ โดย TCDC ได้เตรียมทรัพยากรความรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้กว่า 50,000 รายการ พร้อมฐานข้อมูลที่เจาะลึกในด้านเทรนด์และสถิติตลาดโลก รวมถึงมีแผนการนำเสนอองค์ความรู้ที่มีคุณค่าผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดทั้งปี  ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย และเวทีชุมนุมความคิดประจำปี เป็นต้

Networking & Partnership

เปิดประตูให้โอกาสกับเครือข่ายและชุมชนคนสร้างสรรค์
พัฒนากิจกรรมและฐานข้อมูลเครือข่ายนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมงาน ร่วมธุรกิจ หรือร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

Creative District

ร่วมพัฒนาย่านสร้างสรรค์ที่กำลังเติบโตไปกับเรา
TCDC มีความมุ่งมั่นและจริงใจที่จะพัฒนาย่านเจริญกรุงให้เติบโตเป็นย่านสร้างสรรค์ (Creative District) บนพื้นฐานของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากคนทุกฝ่ายในชุมชน (Co-creation) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแผนกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องต่อพื้นที่ทางกายภาพของเจริญกรุง รวมถึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในย่านได้อย่างแท้จริง

Regional Access

ขยายมิติการเข้าถึงแหล่งความรู้สู่ระดับภูมิภาค
ค้นหาแนวทางใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาช่องทางการเข้าถึงความรู้ระดับภูมิภาค ผ่านทาง TCDC เชียงใหม่, TCDC ขอนแก่น, miniTCDC Center (เครือข่ายแหล่งความรู้ในสถาบันการศึกษา 35 แห่งทั่วประเทศ) รวมถึง TCDC COMMONS (ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร) ที่ IDEO Q จุฬา-สามย่าน ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

TCDC เชียงใหม่

ศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ครบวงจรแห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน TCDC เชียงใหม่ คือโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบแห่งแรกของ TCDC เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ โดยสนับสนุนให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ผสานกับสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการที่มีความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์

miniTCDC

แหล่งความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ใกล้ๆ คุณ
กำแพงเพชร, ขอนแก่น, ชลบุรี, เชียงราย, นครราชสีมา, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, พิษณุโลก, เพชรบุรี, ภูเก็ต, มหาสารคาม, สงขลา, อุบลราชธานี

miniTCDC หรือโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค บริการฉบับย่อส่วนของ TCDC ในรูปแบบของห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ พร้อมชั้นหนังสือบรรจุหนังสือ 250 รายการและตัวอย่างวัสดุ 12 ชิ้นที่จะผลัดเปลี่ยนไปทุกภาคการศึกษาเพื่อความทันสมัยของข้อมูล รวมถึงบริการฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ ตลอดจนนิทรรศการขนาดย่อม ซึ่งจะหมุนเวียนนำไปจัดที่สถาบันการศึกษาทั้ง 13 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้ยังมีการจัดบรรยาย สัมมนาเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ รวมทั้งผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานคร