ในวันพุธที่ 21 - วันอังคารที่ 27 มกราคมนี้ TCDC จะทำการปิดประตูทางเข้าด้านหน้า
เนื่องจากโรงภาพยนตร์ SFX ปิดบันไดเลื่อนเพื่อปรับปรุงพื้นที่
ทั้งนี้ TCDC ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยใช้ลิฟต์ฝั่งเอ็มโพเรียมทาวเวอร์
(ติดอาคารจอดรถ A) เพื่อเข้าใช้บริการได้

From Wednesday 21st - Tuesday 27th January,
TCDC’s main entrance will be temporarily closed

due to SFX Cinema’s renovation and escalator maintenance. However, TCDC remains open as usual. You can access via the Emporium Tower’s elevator (next to Parking Building A).

ดูแผนที่ | See the map