เนื่องจากโรงภาพยนตร์ SFX ปิดบันไดเลื่อนเพื่อปรับปรุงพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ
TCDC จึงจำเป็นต้องขยายเวลา การปิดประตูทางเข้าด้านหน้าออกไป
จนถึงวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558
ทั้งนี้ TCDC ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยใช้ลิฟต์ฝั่งเอ็มโพเรียมทาวเวอร์
(ติดอาคารจอดรถ A) เพื่อเข้าใช้บริการได้

Due to SFX Cinema’s unfinished renovation and escalator maintenance,
TCDC’s main entrance still be temporarily closed
until Friday 30, January 2015.
However, TCDC remains open as usual. You can access via the Emporium Tower’s elevator (next to Parking Building A).

ดูแผนที่ | See the map