• Member

    TCDC member

    TCDC Resource Center was established to serve as Thailand’s premier learning resource center for design and creativity, providing support for Thai designers and entrepreneurs to compete internationally.
  • หนังสือ สินทรัพย์ (วัสดุ) ถิ่นอีสาน

    พบกับข้อมูลเชิงลึกและกระบวนการผลิตของวัสดุถิ่นอีสานที่มีอยู่หลากหลาย ในโครงการสรรหาวัสดุจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย TCDC และนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่กว่า 13 จังหวัด โดยการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาแหล่งวัสดุที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยอีสาน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาวัสดุถิ่นอีสานให้มีเอกลักษณ์ พร้อมกับการยกระดับวัสดุไทยสู่มาตรฐานสากล